Algemene Verkoopsvoorwaarden

1. Door bij ons een bestelling te plaatsen, wordt elke klant geacht de verkoopsvoorwaarden die verder worden uiteengezet, te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden ook al zouden ze tegenstrijdig zijn met zijn eigen bedrijfsvoorwaarden.

2. Al onze offertes worden vrijblijvend opgemaakt.

3. De prijzen in onze tarieven en catalogi worden slechts gegeven bij wijze van aanduiding. De aangerekende prijzen zijn die van kracht op de dag van de levering.

4. De leveringstermijnen worden slechts gegeven bij wijze van aanduiding en kunnen geen ontbinding van de verkoop, noch betaling van vergoedingen of interesten ten voordele van de koper met zich meebrengen.

5. Omstandigheden zoals staking, brand, overstroming en alle gelijkaardige omstandigheden worden beschouwd als heirkracht als ze de levering vertragen of onmogelijk maken.

6. Het goederentransport gebeurt op risico van de koper. De goederen worden geacht op het gelijkvloers te worden geleverd.

7. Om ontvankelijk te zijn moet elke klacht ons worden toegestuurd bij aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen, zoniet wordt de koper geacht de levering te aanvaarden.

8. Behoudens uitdrukkelijk afwijkende vermelding op de bestelbon, gebeurt de betaling van de geleverde goederen contant bij de levering. Bij niet-betaling van de gehele of gedeeltelijke prijs op de vervaldag zal op de openstaande schuld van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn van 1% per maand, met als minimum de wettelijke rentevoet. Indien de betaling niet gebeurd is binnen 14 dagen na een aangetekende ingebrekestelling, is bovendien van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 % op de aankoopprijs, met een minimum van € 25.

9. De goederen blijven eigendom van de verkoper zolang de koper de verschuldigde koopsom niet volledig aan de verkoper heeft voldaan, zelfs indien de goederen bewerkt werden.

10. De verkoopprijs dient binnen de overeengekomen termijn betaald te zijn, zo niet wordt de verkoopovereenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden. Bij betwisting is de rechtbank van Dendermonde enkel bevoegd.

11. Informatie over gegevensbescherming (Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG) vindt u op www.iasbelux.be/privacy